|

Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces - XXIII edycja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Głównym celem ogólnopolskiego konkursu jest promocja:

  •  przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
  •  innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
  •  działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;
  •  włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);
  •  przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Wyłonienie laureatów i wyróżnionych w Konkursie odbywa się w trzech etapach:
I etap - ocena przez członków Rady przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu na podstawie informacji zawartych w Kartach zgłoszeń udziału w Konkursie, w tym w załącznikach do tych Kart, zakończony wyłonieniem przez Radę grupy nominatów;
II etap - ocena przez Radę zgłoszonych przedsięwzięć na podstawie wizytacji terenowych przeprowadzanych u nominatów przez członków Rady, zgodnie z kryteriami oceny przedsięwzięć, określonymi w § 7;
III etap - wyłonienie spośród nominatów - laureatów i wyróżnionych w Konkursie oraz w przypadku wybitnych osiągnięć wyłonienie laureata rekomendowanego do nagrody „Grand Prix” Konkursu


Formularze zgłoszeniowe oraz pozostałe informacje dostępne są pod linkiem: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie