Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

 

POMOC TECHNICZNA PROW 2014–2020


SCHEMAT I
ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, że w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje niżej wymienione operacje:
Plakat
Informacje o realizowanych projektach
• „Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014–2020”;
• „Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników realizujących zadania PROW 2014–2020”;
• „Koszty najmu i utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania PROW 2014–2020”;
• „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania PROW 2014–2020”;
• „Wsparcie oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania PROW 2014–2020 poprzez: zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu biurowego”;
• „Zapewnienie prawidłowej obsługi działań PROW 2014–2020 poprzez pokrycie kosztów usług pocztowych, telekomunikacyjnych, w tym Internetu mobilnego”;
• „Zawieranie umów zleceń z osobami fizycznymi realizującymi zadania PROW 2014–2020”;
• „Zakup i naprawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla pracowników realizujących zadania PROW 2014–2020”.

Celem realizacji wyżej wymienionych operacji jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji zaangażowanych w realizację działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt. Planuje się, iż operacje zapewnią możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


SCHEMAT II
ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, że w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje niżej wymienione operacje:
1. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie regionalnym”: 
Plakat
Informacje o realizowanych projektach

• „Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014–2020”,

• „Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników realizujących zadania PROW 2014–2020”,
• „Koszty najmu i utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania PROW 2014–2020”,
• „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania PROW 2014–2020,
• „Zapewnienie prawidłowej obsługi działań PROW 2014–2020 poprzez pokrycie kosztów usług pocztowych, telekomunikacyjnych,
• „Zakup i naprawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla pracowników realizujących zadania PROW 2014–2020.

Celem realizacji wyżej wymienionych operacji jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Planuje się, iż operacje zapewnią możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

2.„Realizacja operacji w ramach Planu Komunikacyjnego PROW 2014–2020”
Plakat
Informacje o realizowanych projektach
Szczegółowy wykaz realizowanych operacji w ramach Planu operacyjnego na lata 2022-2023

Celem realizacji operacji jest: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW 2014-2020, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach działań PROW wdrażanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Dzięki realizacji przedmiotowej operacji zwiększy się poziom świadomości społeczeństwa na temat realizacji i założeń Programu, wzrośnie poziom rozpoznawalności EFRROW na tle innych funduszy europejskich, co w efekcie wpłynie na zwiększenie zainteresowania aplikacją o środki unijne w ramach PROW 2014-2020 oraz przyczyni się do podniesienia jakości życia na wsi.

3. „Realizacja operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW”
Plakat
Informacje o realizowanych projektach
Dwuletni plan operacyjny Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie operacji własnych
Dwuletni plan operacyjny Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie operacji partnerskich

Celem realizacji operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich a także wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich.
Szczegółowy wykaz operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW dostępny jest na portalu Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego.

Wyżej wymienione operacje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.