KSOW 2014-2020

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich funkcjonuje już od wielu lat – początkowo dzięki działaniom wdrażanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a obecnie dzięki kontynuacji założeń Sieci w PROW 2014-2020. Dzięki założeniom Programu w nowym okresie KSOW realizuje swoje działania i nowe cele.

 

Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

1. zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
2. podniesienie jakości realizacji Programu;
3. informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym;
4. promowanie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i w leśnictwie;
5. aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

1. rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020;
2. zapewnienie działań sieciujących dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich;
3. gromadzenie przykładów projektów z zakresu wszystkich priorytetów Programu;
4. zapewnienie szkoleń i sieciowania lokalnych grup działania, w tym pomoc techniczna w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej, ułatwianie współpracy pomiędzy LGD oraz poszukiwanie partnerów do współpracy w ramach działania Współpraca, zgodnie z art. 35 rozporządzenia EFRROW;
5. ułatwianie wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów;
6. Plan Komunikacyjny obejmujący działania informacyjne dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach PROW 2014-2020;
7. prowadzenie działań na rzecz promowania współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji;
8. współpraca z ESROW.
9. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.
10. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
11. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
12. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

 

Struktura KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.
Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Fundacja Pomocy dla Rolnictwa FAPA, na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.07.2015 r (poz.1104).


Strukturę KSOW tworzą: jednostka centralna oraz jednostki regionalne, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, wojewódzkie grupy robocze i Grupa Robocza ds. KSOW. W działania sieci zaangażowane są także, oprócz instytucji zarządzającej i wymienionych wyżej podmiotów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, partnerzy spoza administracji rządowej i samorządowej, a także podmioty, którym samorządy powierzą wykonywanie zadań jednostek regionalnych.